KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Fabryka Sztuki zwana dalej Administratorem.

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa.

3. Administrator nie planuje przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

4. Uczestnik posiada  prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych mojego dziecka / moich narusza przepisy prawa;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie plastycznym w ramach zadania publiczneog "NIE BOJĘ SIĘ MUZYKI"

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania przeprowadzonego konkursu. 

 

Loading...